Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Últimas Novas

Entérate das novidades da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga.

ASEMBLEAS  XERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  2019

ASEMBLEAS XERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 2019

O sábado 28 de novembro de 2019 celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria anual da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga na que, ademais de aprobar a acta da asemblea anterior, se informou do estado de contas e do peche do exercicio económico desde o 1-10-2018 a 30-9-2019, así como do orzamento de ingresos e gastos previstos para o mesmo período de 2019 a 2020, propostas que foron aprobadas logo de varios comentarios e aclaracións.

Deuse conta da Memoria de actividades da Asociación no último ano, como a habitual colaboración na celebración da Noite dos Museos, e conmemoración do Día do Patrimonio Europeo cun concerto que tamén serviu para lembrar ó anterior presidente, Xosé Manuel Carballo, no primeiro cabodano do seu pasamento e, así mesmo, séguese co labor de difusión por medio da venda de produtos e reproducións relacionados co Castro.

Informouse tamén das altas e baixas producidas, que apenas modifican o actual número total de socios (183). Logo do informe da dirección do Museo e dos habituais rogos e preguntas, pasouse a celebrar a tamén convocada Asemblea Xeral Extraordinaria, para a renovación dos cargos que correspondía cesar segundo os Estatutos máis a Tesourería (esta por renuncia), resultando reelixidos como Presidente Felipe Arias Vilas e como Vogal 1º Manuel Cuba Rodríguez e elixidos como Secretario Rodolfo Caballero Otero e como Tesoureira Gloria Abelleira Vega.

Posteriormente tivo lugar o habitual xantar en común nun local próximo ó Pedregal de Irimia na Serra de Meira.