Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Xunta directiva

Xunta directiva

Presidente
Felipe Arias Vilas

Vicepresidente

Manuel Castro Losada

Secretaria
Lidia Aurora López López

Tesoureira
María Luísa Fernández Bal

Vogais
Manuel Cuba Rodríguez
Mª Carmen Ruíz Balado

Directora do Museo (Elena Varela Arias)